Uzgadnianie treści porozumienia w sprawie połączenia KHW S.A. i PGG Sp. z o.o.

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie Zarządu KHW S.A. z organizacjami związkowymi na którym omawiano uwagi wniesione przez stronę społeczną do wersji pierwotnej. Główny nacisk ZZ położyły na sprawy ochrony miejsc pracy. Odbyło się również spotkanie ZZ KHW S.A.…