Nowe cele i zadania Związku

Cele i zadania MOZ Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni KHW S.A. reguluje paragraf 6 Statutu Związku (statut do pobrania w zakładce „Pliki”).

Dokonane w ostatnim kwartale 2015 r. zmiany struktury organizacyjnej KHW S.A, polegające na podziale byłego zakładu CUW i przekazaniu wyodrębnionych części do spółek córek, według układu:

  1. usługi obsługi majątek pozaprodukcyjny do Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
  2. usługi finansowo – księgowe, płacowo – kadrowe, archiwizacyjne do Spółki Szkoleniowej Sp. z o.o.

skutkowało likwidacją CUW jako zakładu KHW S.A. a więc i zmianami celów oraz zadań naszego Związku.

Z uwagi na fakt, iż w obecnym stanie prawnym członkowie naszego Związku zatrudnieni są w: zakładach KHW S.A.; Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. (dawnej Spółce Szkoleniowej Sp. z o.o.); Śląsko – Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz u innych pracodawców, działalność organizacji koncentruje się przede wszystkim na ochronie miejsc oraz warunków pracy i płacy pracowników / członków naszej organizacji, zatrudnionych w w/w jednostkach.

Powyższe cele realizować będziemy głównie poprzez czynne uczestnictwo naszych przedstawicieli w:

  • komisjach socjalnych,
  • zespołach roboczych wybranych do rozmów z Zarządami / pracodawcami, we wszystkich tematach dotyczących spraw pracowniczych,
  • pracach Sekcji Pozostałych Zakładów Pracy przy PZZ „KADRA”.