Składki członkowskie

Od 17.04.2018r. (tj. od dnia odbycia Walnego Zebrania Członków Związku) wpłaty członkowskie na rzecz MOZ ZZPP KHW S.A. i IPG w wysokości 10 zł/miesiąc prosimy przekazywać na poniższe konto:

Nr rachunku bankowego PKO BP S.A.

85 1020 2313 0000 3102 0513 4947
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni KHW S.A. i IPG
ul. Gliwicka 204 40-860 Katowice

Wpłaty prosimy dokonywać najpóźniej do dnia 15-go każdego miesiąca.
W tytule przelewu prosimy podać:
Nazwisko imię wpłacającego oraz opis – składka członkowska za m-c
[nazwa miesiąca] rok [np. 2020]

Jednocześnie serdecznie prosimy o niezaleganie z płatnościami i informujemy, że istnieje możliwość uiszczenia jednorazowo opłaty składki za cały rok lub poszczególne kwartały, ale należy fakt ten wpisać na przelewie.

Zgodnie z naszym Statutem , cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.
Gospodarka finansowa Związku jest jawna a dokumenty (do wglądu) dla Członków Związku są dostępne u Przewodniczącego.