PROŚBA – KOMUNIKAT DLA NASZYCH PDO-ców.

KOMUNIKAT AGNIESZKI : „Bardzo proszę wszystkich, którzy zgłosili się do mnie w celu pozyskania opinii w zakresie możliwości odzyskania pobranego podatku od wypłaconych rekompensat o przesłanie adresu mailowego (sms-em lub na podanego wcześniej mojego maila). Na dzień dzisiejszy jest nas ponad 80 osób i kontakt telefoniczny będzie dość uciążliwy.” pozdrawiam Agnieszka

Subscribe
Powiadom o
guest
5 komentarzy
najnowszy
najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
Helena
Helena
10 lipca 2016 13:38

Witam.Chętnie przystąpię do jakiejś zbiorówki,jeżeliby była jakaś „akcja” i mam jeszcze kilku kandydatów

.....
.....
28 czerwca 2016 11:27

Rodzaj dokumentu interpretacja ogólna Sygnatura DD3.8201.1.2016.MCA Data 2016.06.23 Autor Minister Finansów Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe Słowa kluczowe odprawy odszkodowania rekompensaty zadośćuczynienie Teza Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Treść dokumentu Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 631, z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, wyjaśniam co następuje. 1. Opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego Niniejsza interpretacja dotyczy stosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 2 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), w odniesieniu do świadczeń otrzymanych w związku z dobrowolnym przystąpieniem pracownika do realizowanego przez pracodawcę programu będącego układem zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniem zbiorowym, regulaminem lub statutem, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), przewidującego rozwiązanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 2. Wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisywanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą PIT”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), z wyjątkiem: określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym, odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c, odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe. Przytoczone brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT obowiązuje od 4 października 2014 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. W stosunku do brzmienia obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. do 3 października 2014 r. różni się dodanymi wyrazami „oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)”. Dodanie tych wyrazów stanowi realizację postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r. (sygn. akt S 2/13). Przedmiotowe orzeczenie zostało wydane w związku z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r. (sygn. akt Ts 309/11) o nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2012 r. (sygn. akt Ts 309/11) o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej złożonej… Czytaj więcej »

Helena
Helena
Reply to  .....
10 lipca 2016 13:34

Witam,Czytałam tę interpretację ogólna MF i nie zgadzam się z nią.

Jacek
Jacek
19 kwietnia 2016 13:03

Dzięki uprzejmości naszego kolegi przekopiowałem artykuł dotyczący PDO – link do strony OPZZ w wiadomości ” PDO – odpowiedź „.

Rekompensaty nie powinny być opodatkowane
Norbert Kusiak 25 marzec 2016

22 marca br. przewodniczący OPZZ Jan Guz wystąpił do ministra finansów Pawła Szałamachy z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej w zakresie zastosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do rekompensat wypłacanych pracownikom na podstawie regulaminu programu dobrowolnych odejść (PDO).
Stan obecny nie zapewnia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego i przynosi negatywne konsekwencje społeczne, nieporównywalne z doraźnym i nieznacznym w wymiarze finansowym zwiększeniem dochodów budżetu państwa wynikającym z opodatkowania rekompensat otrzymywanych przez pracowników w ramach PDO – czytamy w piśmie przewodniczącego OPZZ do ministra finansów.
Programy dobrowolnych odejść od dawna są stosowane w państwach Unii Europejskiej, ale zainteresowanie nim stopniowo rośnie także w Polsce, ponieważ pozwalają one minimalizować napięcia społeczne charakterystyczne dla zwolnień grupowych. W ramach PDO, w zamian za odejście z pracy, proponuje się pracownikom zachęty finansowe np. rekompensaty. Choć nic nie może zrekompensować pracownikom utarty pracy, w wielu sytuacjach i przy spełnieniu określonych warunków, program dobrowolnych odejść może stać się najłagodniejszą formą restrukturyzacji zatrudnienia, korzystną zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. Niestety, na tle wypłacanych pracownikom na podstawie regulaminu PDO rekompensat pojawił się problem związany z ich opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stąd wystąpienie OPZZ do ministra finansów w tej sprawie.
Z przeprowadzonych przez nas analiz decyzji organów podatkowych podjętych w latach 2014-2016 wynika, że część pracodawców wypłacających rekompensaty na podstawie regulaminu PDO nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracodawcy ci słusznie twierdzą, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają na uznanie rekompensat za odszkodowania i zadośćuczynienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Dlatego ich nie opodatkowują. Jednak część pracodawców pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji niektórzy pracownicy czują się pokrzywdzeni przez fiskusa i występują do organów podatkowych z wnioskami o wydanie indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wnosząc o zwrot nienależnie zapłaconego podatku. Niestety zdarzają się przypadki, gdy jeden podatnik otrzymuje pozytywną decyzję o stwierdzeniu nadpłaty podatku, a drugi już nie, chociaż skorzystali z tego samego regulaminu PDO.
W ocenie OPZZ należy uznać, że rekompensaty za rozwiązanie umowy o pracę, które otrzymują pracownicy na podstawie regulaminu PDO są wypłacane w związku z wystąpieniem szkody w postaci braku świadczeń płacowych i szkody w postaci otrzymywania przez pracownika niższej emerytury w przyszłości. Bez wątpienia świadczenia te stanowią odszkodowanie za utratę dochodów, które pracownik otrzymałby, gdyby nadal pracował u dotychczasowego pracodawcy. Ponadto są to świadczenia, które umożliwią pracownikowi zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w sytuacji nagłej utraty źródła dochodu. Dlatego należy przyjąć, że są one zwolnione z opodatkowania. Takie korzystne dla pracowników stanowisko zostało wielokrotnie potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu ministra finansów. Jednak w niektórych przypadkach organy podatkowe odmiennie interpretują opodatkowanie rekompensat wypłacanych pracownikom.
To już kolejny wniosek OPZZ do resortu finansów o podjęcie działań mających na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. Przypomnijmy, że niedawno – z naszej inicjatywy – minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu uczestnictwa członków rad zatrudnienia w szkoleniach organizowanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dzięki temu przedstawiciele partnerów społecznych w radach zatrudnienia nie zapłacą podatku z tytułu udziału w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy.
(nq)