RODO

Szanowni  Państwo,

Członkowie  Związku

25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

  Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z Zarządem Związku), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

   Administratorem Waszych danych osobowych jest: Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Innych Podmiotów Gospodarczych (MOZ ZZPP KHW S.A. i IPG) z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 204.

    Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.  Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej organizacji odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

    Niniejszym informujemy, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji  zadań  statutowych  związanych  z  przynależnością  do  naszej  organizacji.

    Powyższe dane są nam niezbędne przede wszystkim do kontaktu oraz na wypadek kontroli organów uprawnionych do weryfikacji ilości Członków Związku. Bez tych danych nie moglibyśmy informować  Was  o  odbywających  się  Zebraniach  Członków  lub istotnych decyzjach organów statutowych.

    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich brak spowoduje, że kontakt Zarządu Związku  z  Wami, w  sprawach związkowych będzie niemożliwy lub znacząco utrudniony.

Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgodzicie.

     W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

   Obecnie Wasze dane przetwarzane są tylko dla celów związkowych i w trakcie Waszej przynależności do Związku, o ile przepisy nie nakażą  nam wcześniejszego ich  usunięcia.

    Administrator (Zarząd Związku) przekaże Państwa dane osobom trzecim (np. Prokuraturze, Policji), jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią  podstawę  prawną  i wyłącznie jeżeli będzie to dotyczyło Waszej działalności związkowej  lub celów statutowych.

    Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Wasze dane nie będą nikomu sprzedane, odstąpione  lub  udostępniane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
  • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
  • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
  • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać,
    o ile będzie to technicznie możliwe.
  • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo,
że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

Roman   Waniek

Przewodniczący  Zarządu

MOZ  ZZPP   KHW  S.A.  i  IPG

Siedziba   Zarządu: ul.  Gliwicka 204; 40-860 KATOWICE

REGON: 3612582287 NIP:9542754450 KRS:0000551946

Konto: PKO BP S.A. Nr: 85-1020-2313-0000-3102-0513-4947