Statut

PREAMBUŁA

Związek  Zawodowy Pracowników  Powierzchni  Katowickiego  Holdingu  Węglowego S.A. z  siedzibą  w  Katowicach   zgodnie  z  Uchwałą  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków,   odbytego  w   dniu  30.05.2016r.,   dokonuje   zmiany:

 • nazwy Związku na – MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA ZWIĄZKU  ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POWIERZCHNI  KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. i INNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH z siedzibą w KATOWICACH,
 • STATUTU Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni KHW S.A.,
  uchwalonego  przez  Walne  Zebranie  Członków  Związku   w  dniu  16.04.2015r.

z uwagi na konieczność:

 • dostosowania  STATUTU  do  przeprowadzonych  w  IV kwartale 2015 roku i planowanych do przeprowadzenia  w 2016 roku zmian organizacyjno – prawnych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.,
 • objęcia  wszystkich  członków  Związku,  w  tym  byłych  pracowników  KHW  S.A., działalnością  organizacji   związkowej.

 

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POWIERZCHNI KHW S.A. i INNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Rozdział I

TEREN, SIEDZIBA i ZAKRES DZIAŁANIA ZWIĄZKU.

§1

 1. Statut niniejszy określa cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Innych Podmiotów Gospodarczych, zwanego dalej Związkiem.
 2. Związek może używać nazwy skróconej: MOZ ZZPP KHW S.A. i IPG.
 3. Oznakami zewnętrznymi Związku są:
  a) znak graficzny,
  b) odznaka honorowa.
 4. Związek używa pieczęci i może używać flagi ze znakiem graficznym.
 5. Wzory oznak zewnętrznych Związku określa Walne Zebranie Członków Związku.
 6. Nazwa Związku oraz znak graficzny stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

§2

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Związek może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców,
  do których stosuje się przepisy prawa polskiego lub gdy przewidują to umowy międzynarodowe.

§3

 1. Siedzibą   Związku  i  jego  władz  statutowych  jest  miasto  Katowice.
 2. Zakresem działania Związek obejmuje:
  a) KHW  S.A. – do czasu funkcjonowania  jako spółka  prawa handlowego,
  b) podmioty gospodarcze; spółki:

  – w których KHW S.A. posiada: akcje, udziały (między innymi:
  Katowicki Węgiel Sp. z o.o. ; Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.),
  – które powstaną : na bazie, w oparciu lub z udziałem majątku KHW S.A.,
  – w których zatrudnieni są lub będą zatrudnieni członkowie Związku,
  – do których przekazano majątek i pracowników likwidowanych kopalń KHW S.A. lub          likwidowanych struktur KHW S.A. (takie jak: Polska Grupa Górnicza S.A.;
  Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.),
  c) jednostki (pracodawców) na rzecz których przeniesiono (zbyto) lub będą przeniesione        (zbyte) udziały spółek córek KHW S.A. – Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z            o.o.; Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
  d. Śląsko – Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o.,
  e. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

§4

Związek:
a) w swojej działalności statutowej jest niezależny od: pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji i instytucji publicznych czy też prywatnych,
b) ma osobowość prawną i działa poprzez swoje organy statutowe,
c) działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

Rozdział II

POSTANOWIENIA OGÓLNE ZWIĄZKU.

§5

  1. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni KHW S. A. i Innych Podmiotów Gospodarczych oraz jej niższe ogniwa Związkowe (przywołane w § 9) funkcjonujące u pracodawców wyszczególnionych
   w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu, są organizacjami dobrowolnymi i samorządnymi.
  2. Związek zrzesza pracowników zatrudnionych w w/w podmiotach gospodarczych, na podstawie umowy o pracę a także na podstawie: wyboru, powołania, mianowania, jak również uczniów przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładów pracy lub pobierających naukę zawodu, osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. Członkami Związku mogą być także bezrobotni, emeryci i renciści oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.
  3. Członkiem Związku, może zostać każdy pracownik Firm i Spółek wyszczególnionych w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu, emeryt, osoba na zasiłku lub świadczeniu przedemerytalnym, rencista – bez względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne.
  4. Utrata zatrudnienia, a także powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej nie oznaczają utraty członkostwa.
  5. Związek:

a) może prowadzić działalność gospodarczą – na rozpoczęcie której zgodę wydaje Walne Zgromadzenie,
b) może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania regulowane stosownymi przepisami.
c) działa przez organy przez siebie wybrane i wskazane w niniejszym Statucie,
d) może tworzyć lub przystępować do regionalnych lub ogólnokrajowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych lub innych organizacji,
e) może zawierać porozumienia o współdziałaniu z innymi Związkami Zawodowymi, jeśli Statuty i działalność tych Związków, odpowiadają podstawowym celom organizacji oraz zasadom określonym w niniejszym Statucie.

§6

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

 1. ochrona i obrona:
  a) praw, godności i interesów członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej oraz pracowników spółek , podmiotów wyszczególnionych w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu,
  b) interesów zawodowych, materialnych, socjalnych, kulturalnych oraz innych dóbr członków Związku i ich rodzin,
 2. zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosunków międzyludzkich,
 3. utrzymanie i rozwijanie łączności z organizacjami w kraju i za granicą poprzez współpracę międzyzwiązkową,
 4. partnerskie współdziałanie z Kierownictwami Firm i Spółek wyszczególnionych w § 3 ust. 2 Statutu,
 5. organizowanie szkoleń związkowych celem podnoszenia wiedzy i umiejętności członków oraz pomoc w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych,
 6. tworzenie funduszu w tym: strajkowego, pomocy materialnej członkom Związku, rodzinom wielodzietnym, emerytom i rencistom,
 7. zwalczanie niegospodarności i nadużyć oraz biurokracji w podmiotach wyszczególnionych w § 3 ust. 2 Statutu,
 8. reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec Kierownictw Firm, organów administracji państwowej, organizacji społecznych i samorządowych,
 9. udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw pracowniczych na tle stosunku pracy,
 10. zajmowanie stanowiska wobec Kierownictw Firmy, Spółek czy Zakładów w sprawach dotyczących praw i interesów pracowniczych, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów wynagrodzenia i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalania planów urlopów oraz spraw kulturalnych i socjalno-bytowych,
 11. zajmowanie stanowiska w sprawach:
  a) indywidualnych dotyczących pracowników Firm, Spółek czy Zakładów, w których działa Związek, w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy,
  b) dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Związku,
 12. sprawowanie kontroli nad podziałem środków i realizacją Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych i innych funduszy,
 13. współuczestniczenie w działalności dla poprawy opieki lekarskiej i ochrony zdrowia pracownika,
 14. współdziałanie z Kierownictwami Zakładów pracy w sprawach rozwoju racjonalizacji i wynalazczości pracowniczej,
 15. reprezentowanie członków oraz współuczestniczenie w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych u poszczególnych pracodawców,
 16. podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,
 17. szerzenie demokracji i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych,
 18. realizacja zdań określonych w niniejszym Statucie, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawą o Związkach Zawodowych (Dz.U.2015.1881 z dnia 16.11.2015 r., tj.) i innymi ustawami oraz aktami prawnymi ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską i Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy,
 19. uzgadnianie z pracodawcami zasad:
  a) wykorzystania funduszu socjalnego,
  b) przyznawania członkom Związku świadczeń z funduszu socjalnego,
  c) gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki płacowej w zakładach oraz innych jednostkach objętych działalnością Związku,
  d) ustalania i zmian systemu wynagradzania oraz związanych z nim regulaminów: premiowania, nagradzania i awansowania,
 20. współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie społecznej inspekcji pracy,
 21. dbanie o godne warunki życia członków Związku,
 22. sprawowanie:
  a) społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakład pracy,
  b) kontroli nad realizacją polityki płacowej i socjalnej uzgodnionej z pracodawcami,
 23. uzgadnianie z pracodawcami regulaminu pracy, zakresu obowiązków pracowników i rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy,
 24. opiniowanie corocznych planów rzeczowo-finansowych zakładu pracy oraz ich wykonania.

§7

Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży:

 1. przez partnerskie współdziałanie z:
  a) administracją rządową, samorządową, pracodawcami oraz organizacjami zawodowymi, społecznymi i politycznymi,
  b) Kierownictwami wszystkich Zakładów ; Firmy i Spółek objętych działaniem Związku oraz organizacjami społecznymi, samorządowymi i związkowymi,
 2. w zakresie posiadanych uprawnień, poprzez:
  a) opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych,
  b) zawieranie i wypowiadanie Układów Zbiorowych Pracy oraz innych dokumentów, np.: zarządzeń, rozporządzeń, protokołów dodatkowychw w/w Zakładach ; Firmach i Spółkach, które wynikają ze stosunku pracy,
 3. wspomagając i kierując działalnością Społecznej Inspekcji Pracy i współdziałając w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy,
 4. rozwiązując powstałe spory w drodze negocjacji oraz zawieranie i podpisywanie porozumień, na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 5. współdziałając:
  a) w opiniowaniu projektów zarządzeń i rozporządzeń pracodawców dotyczących praw i interesów pracowniczych,
  b) ze służbami bhp pracodawców,
 6. prowadząc:
  a) działalności gospodarczą, której celem jest pozyskiwanie środków na działalność statutową,
  b) prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej dla członków Związku,
 7. tworząc fundusze celowe, na które mogą składać się: składki członkowskie, darowizny, zapisy, dotacje, dochody z majątku Związku, dochody z działalności gospodarczej,
 8. współpracując z pracodawcami w zakresach:
  a) działalności kulturalno – oświatowej, sportowo – rekreacyjnej i wypoczynkowej,
  b) dotyczących kształtowania poziomów płac.
 9. organizując akcje protestacyjne i kierując nimi w przypadkach istotnych naruszeń interesów pracowniczych,
 10. udzielając w miarę możliwości pomocy prawnej i podejmując interwencje w przypadkach konfliktów między pracownikami a kierownictwami pracodawców,
 11. inicjując i organizując pomocy członkom Związku poprzez tworzenie funduszy, pomoc materialną w przypadku zdarzeń losowych,
 12. propagując nowe ubezpieczenia dla pracowników i ich rodzin,
 13. podejmując uchwały z propozycjami podziałów środków z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i przedkładając je pracodawcom,
 14. zajmując stanowiska wobec pracodawców w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowniczych.

§8

 1. W razie sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo organizowania strajku lub innych form protestu z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie ustaw i innych przepisów.
 2. Związek może podjąć się obrony indywidualnej praw pracowników nie zrzeszonych w Związku na zasadach określonych przez Zarząd, jeśli pracownik wystąpi o taką pomoc.

§9

 1. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni KHW S. A. i Innych Podmiotów Gospodarczych, może tworzyć niższe struktury związkowe, w podmiotach wyszczególnionych w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu, takie jak:
  a) Zakładowe Organizacje Związkowe – zrzeszające nie mniej niż 10 członków Związku,
  b) Oddziałowe Organizacje Związkowe – zrzeszające poniżej 10 członków Związku ale nie mniej niż 5.
  c) Sekcje Związku – zrzeszające od 1 – 4 członków.
 2. Niższe struktury Związkowe – wyszczególnione w ust. 1 pkt. a – c, realizują politykę Związku, nakreśloną przez Walne Zebranie Członków Związku i podlegają pod Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.
 3. Rejestrację niższych struktur Związkowych (Zakładowych Organizacji Związkowych) dokonuje Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy udziale Zarządów tych struktur.

§10

 1. Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyborów.
 2. Walne Zebranie Członków Związku zatwierdza Ordynację Wyborczą Organów Związku.
 3. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
  a) kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do głosowania na zebraniu dokonującym wyborów,
  b) nie ogranicza się liczby kandydatów,
  c) głosuje się na poszczególnych kandydatów,
  d) głosowanie jest tajne na zasadach ustalonych w Ordynacji Wyborczej Organów Związku,
  e) wybory są ważne, gdy spełnione są warunki zawarte w § 21 ust. 8 – 10 Statutu,
  f) Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni KHW S. A. i Innych Podmiotów Gospodarczych wybierają w wyborach wewnętrznych członkowie Zarządu, wybrani przez Walne Zebranie Członków Związku,
  g) Przewodniczącego Zakładowej ; Oddziałowej Organizacji Związkowej ; Sekcji Związku w Firmach i innych podmiotach objętych działaniem Związku, wybierają członkowie Związku danej komórki organizacyjnej,
  h) funkcji związkowych (w organach Związku) nie można łączyć ze stanowiskami
  kierowniczymi w:
  – zakładach pracy w których funkcjonuje Związek (Dyrektor ; Kierownik Zakład ; zastępca Kierownika Zakładu, główny księgowy, radca prawny),
  – spółdzielniach i w spółkach (członkostwo w Zarządach),
  – instancjach publicznych,
  oraz z funkcjami politycznymi,
  i) odwołanie członka władz związkowych wszystkich szczebli, odbywa się na takich samych zasadach jak jego wybór,
  j) członkowie władz wybierani są na okres kadencji.
 4. Okres kadencji władz wszystkich szczebli, wyszczególnionych w § 17 ust. 1 niniejszego Statutu trwa 4 lata.
 5. Okres kadencji pierwszych władz statutowych Związku (wybranych w 2015 roku) liczony jest od dnia odbycia I Walnego Zebrania Członków , którym władze te zostały wybrane oraz powołane i upływa po 4 latach od dnia ich powołania.
 6. Dla zachowania ciągłości pracy Związku, dopuszcza się w przypadkach szczególnych – losowych, gdy wystąpią uzasadnione okoliczności, które nie pozwolą na zwołanie Walnego Zebrania Członków Związku (w celu wybrania nowych władz), aby dotychczasowe organy Związku pełniły swoje funkcje ale nie dłużej niż do dnia odbycia ważnego Walnego Zebrania.
 7. Nie ogranicza się ilości kolejnych kadencji władz Związku.

§11

 1. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni KHW S. A. i Innych Podmiotów Gospodarczych posiada osobowość prawną.
 2. Osobowość prawną posiadają również Zakładowe Organizacje Związkowe.
 3. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni KHW S. A. i Innych Podmiotów Gospodarczych jest reprezentatywna w stosunku do pracodawców wyszczególnionych w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu, jeżeli spełnia wymogi prawne w tym zakresie, określone w obowiązujących przepisach.
Rozdział III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

 1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji i podjęcia przez Zarządy odpowiednich władz Związku uchwał o przyjęciu w poczet członków.
 2. Negatywna decyzja w/w Zarządów w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku nie może być spowodowana względami: religijnymi, rasowymi, politycznymi ani przynależnością kandydata do partii politycznej, organizacji społecznej lub zawodowej czy innego związku zawodowego.
 3. Członkostwo w Związku ustaje w następujących sytuacjach:
  a) dobrowolnego wystąpienia,
  b) skreślenia z listy członków na skutek nie opłacania składek przez okres 3 miesięcy
  (na mocy uchwał w/w Zarządów Związku, od których przysługuje odwołanie
  do decyzji Walnego lub Ogólnych Zakładowych Zebrań Członków Związku,
  w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia Członkowi decyzji tych Zarządów),
  c) zmiany miejsca zatrudnienia poza struktury objęte zakresem działania Związku,
  d) wykluczenia ze Związku, za nieprzestrzeganie statutu lub działanie na szkodę Związku (na mocy uchwały Zarządów Związku, od których przysługuje odwołanie do decyzji Walnego lub Ogólnych Zakładowych Zebrań Członków Związku,
  w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia Członkowi decyzji tych Zarządów),
  e) zgonu.
 4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt. a i c niniejszego paragrafu, członek Związku zobligowany jest powiadomić o tych decyzjach, na piśmie (lub drogą elektroniczną) odpowiednie organy Związku (Zarządy),

§ 13

 1. Członek Związku ma prawo:
  a) uczestniczyć w Walnych i Ogólnych Zebraniach Związku i brać czynny udział
  w:
  – zebraniach, podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby,
  – strajku i innych formach protestu organizowanego przez Związek,
  b) wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów,
  c) korzystać z:
  – porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,
  – pomocy socjalnej i materialnej Związku (zapomóg losowych),
  – pomocy organów Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,
  d) oceniać i poddawać uzasadnionej krytyce działalność każdego członka Związku
  i organów Związku sprzecznych ze Statutem lub dobrym obyczajem, wnioskując
  o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów z pełnionych funkcji,
  e)  być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku, mających wpływ na funkcjonowanie organizacji i jej Członków,
  f) występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,
  g) otrzymywać nagrody i wyróżnienia)

§ 14

 1. Członek Związku zobowiązany jest:
  a) brać czynny udział w pracach Związku,
  b) przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał organów Związku,
  c) regularnie opłacać składki członkowskie,
  d) przestrzegać zasady koleżeństwa i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowiskach pracy.
  e) solidarnie udzielać pomocy innym członkom Związku,
  f) dbać o dobre imię Związku,
  g) uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.

§ 15

 1. Za aktywną działalność związkową członek Związku może być wyróżniony nagrodami związkowymi.
 2. Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej może występować o nadanie zasłużonym członkom Związku odznaczeń związkowych i państwowych z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Związku.

§ 16

 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub zasad współżycia społecznego uwłaczającego godności członka Związku, można po wysłuchaniu zainteresowanego, udzielić mu upomnienia lub nagany albo wykluczyć ze Związku.
 2. Uchwałę o skreśleniu, ukaraniu członka, a także o zatarciu kary podejmują Zarządy poszczególnych struktur organizacyjnych Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.
 3. Od Uchwały:
  a) Zakładowego Zarządu Związku w sprawie skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary, członkowi Związku przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej,
  b) Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Związku.
 4. Dla pozostałych szczebli organizacyjnych Związku tryb odwołania pozostaje taki sam jak wskazano w ust. 3 niniejszego paragrafu.

 

Rozdział IV

WŁADZE ZWIĄZKU

§17

 1. Władzami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni KHW S.A) i Innych Podmiotów Gospodarczych są:
  a) Walne Zebranie Członków Związku,
  b) Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej,
  c) Komisja Rewizyjna Związku,
  d) Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku,
  e) Zakładowy Zarząd Związku,
  f) Zakładowa Komisja Rewizyjna,
  g) Oddziałowy Zarząd Związku,
  h) Przewodniczący Sekcji Związku.
 2. Wszystkie władze Związku:
  a) zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku, oraz dobrowolności członkostwa w Związku,
  b) w swej działalności kierują się zasadami demokracji, jawności i wzajemnego koleżeństwa)

§18

 1. Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w niniejszym statucie)
 2. Obrady organów Związku są protokołowane
 3. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Członków, a w szczególności zobowiązane są informować (pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej – strony internetowej) członków Związku o realizacji Uchwał własnych, zgłoszonych „wniosków” i „postulatów” oraz o planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie załóg / pracowników.

§19

 1. Członkowie wszystkich organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących Uchwał Związku.
 2. Odwołanie następuje w drodze Uchwały tego organu Związku, który Członków tych powoływał.
 3. Odwołanie Członków funkcyjnych: Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej i Komisji Rewizyjnej Związku, może się odbyć na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Związku.
 4. Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku, z przyczyn podanych w ust.1 niniejszego paragrafu, może być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.
 5. Odwołanie członka organu z zajmowanej funkcji odbywa się w głosowaniu tajnym.

§20

 1. Mandat członka organów Związku, wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
  a) ustania członkostwa Związku,
  b) rezygnacji z mandatu,
  c) odwołania w trybie określonym w § 19 Statutu,
  d) niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 1/8 kadencji,
 2. W razie zmniejszenia się liczby członków organu związkowego do stanu poniżej 50% wymaganego składu, określonego w niniejszym Statucie, przeprowadza się wybory uzupełniające do tego organu Związku.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§21

 1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Członków Związku.
 2. Walne Zebranie Członków Związku zwołuje Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej i powiadamia członków Związku o terminie, regulaminie i porządku obrad co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą zebrania)
 3. Nadzwyczajne Zebranie Członków Związku dotyczy wyłącznie spraw, dla których zostało zwołane)
 4. W Walnym Zebraniu Członków Związku biorą udział z głosem decydującym wszyscy Członkowie Związku.
 5. W zebraniu mogą brać udział osoby zaproszone przez Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej z głosem doradczym.
 6. Walne Zebranie Członków obraduje co najmniej raz na dwa lata)
 7. Obradami Walnego Zebrania Członków Związku kieruje Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, jego zastępca lub inny członek Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej zgodnie z regulaminem obrad)
 8. Walne Zebranie Członków Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 aktualnej (według stanu z ostatniego miesiąca – przypadającego przed Zebraniem) liczby członków.
 9. W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej niż 1/2 członków, zwołuje się Walne Zebranie Członków Związku w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/4 liczby członków.
 10. W przypadku stwierdzenia na zwołanym w drugim terminie, w powyższy sposób, Walnym Zebraniu Członków Związku, liczby członków mniejszej niż 1/4 odwołuje się Walne Zebranie Członków Związku zwołane w drugim terminie i wyznacza się kolejny termin w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie) Zwołane w ten sposób Walne Zebranie Członków Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/4 liczby członków.

§22

 1. Uchwala regulaminy:
  a) obrad Walnego Zebrania Członków Związku.
  b) działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej MOZ.
 2. Ustala program działania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni Katowickiego Holdingu Węglowego S.A) i Innych Podmiotów Gospodarczych (MOZ ZZPP KHW S.A) i IPG)
 3. Ustala i zmienia skład liczbowy oraz zakres kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej MOZ.
 4. Wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej MOZ.
 5. Zatwierdza budżet Związku.
 6. Uchwala ordynację wyborczą do organów Związku.
 7. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej MOZ.
 8. Na wniosek Komisji Rewizyjnej MOZ udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi MOZ absolutorium za okres kadencji.
 9. Decyduje o rozwiązaniu Związku i przekazaniu majątku.
 10. Uchwala Statut i zmiany do Statutu MOZ ZZPP KHW S.A) i IPG Związku,
 11. Ustala strukturę organizacyjną MOZ.
 12. Określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej Związku oraz ustala wysokość składki członkowskiej.
 13. Rozpatruje:
  a) przedłożone pod obrady wnioski i postulaty,
  b) odwołania członków Związku od Uchwał Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, dotyczących tych członków.
 14. Uchyla Uchwały Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej lub uchwały niższych organów związkowych jeśli są one niezgodne ze Statutem lub Uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 15. Podejmuje decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej Związku.

§ 23

 1. Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku, uwzględniający tematy zapisane we wniosku członków lub uchwale, Zarząd podaje do wiadomości członków Związku nie później niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Ten sam tryb postępowania, jaki wskazany jest dla zwołania NWZC, dotyczy niższych szczebli Związku, tj. zwołania Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Związku.

ZARZĄD MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

§24

 1. Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej (Zarząd MOZ) kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:
  a) realizuje Uchwały Walnego Zebrania Członków,
  b) współdziała z Kierownictwami Zakładów pracy i samorządami pracowniczymi we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku,
  c) zwołuje Walne Zebranie Członków, ustala termin jego odbycia oraz porządek obrad) Dane te podaje do wiadomości członków Związku nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia obrad,
  d) zarządza majątkiem Związku,
  e) powołuje w zależności od potrzeb – sekcje, komisje i zespoły problemowe,
  f) przyznaje oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku na wnioski Zarządów niższych szczebli,
  g) ustala i kieruje wszystkimi tymi działaniami Związku, które nie zostały zastrzeżone w niniejszym Statucie, dla innych organów Związku,
  h) ogłasza strajk lub organizuje inne formy protestu,
  i) uchwala preliminarz budżetowy Związku i potwierdza jego wykonanie oraz decyduje o wydatkach nadzwyczajnych nie ujętych w budżecie,
  j) opracowuje Ordynację Wyborczą oraz Regulamin Wyborów,
  k) składa sprawozdania ze swej działalności przed Członkami Walnego Zebrania,
  l) nadzoruje działalność podległych organów Związku,
  ł) ma prawo podejmować uchwały o wstąpieniu lub wystąpieniu ze struktur Związkowych w których jest członkiem, np. Federacji,
  m) zawiesza wykonanie Uchwał podejmowanych przez niższe organy Związku, podjętych niezgodnie ze Statutem i Uchwałami wyższych organów Związku, do czasu ich rozpatrzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia ich zawieszenia,
  n) z upoważnienia Zarządu Związku może przyznawać zapomogi losowe, a także udzielać pomocy finansowej członkom Związku – decyzje te może podejmować tylko przy współudziale Skarbnika Związku i akceptacji pozostałych Członków Zarządu,
  o) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach pracowniczych (objętych przepisami Prawa Pracy; układami zbiorowymi; itp.) nie zastrzeżonych w Statucie dla innych organów.
 2. Zarząd MOZ zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak, niż jeden raz w ciągu miesiąca)
 3. Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej (MOZ):
  a) składa się minimum z 3 a maksymalnie z 10 członków Związku wybranych przez Walne Zebranie Członków,
  b) zostaje ukonstytuowany w wyborach wewnętrznych i wybiera ze swego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika)
 4. Zarząd Związku wybrany przez I Walne Zebranie Członków Związku (w 2015 r.) przekształcony zostaje w Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej (MOZ).
 5. Do reprezentowania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku, uprawniony jest Zarząd (MOZ) w imieniu którego występuje Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku lub osoba upoważniona przez Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej na wniosek Przewodniczącego.
 6. Do zakresu uprawnień Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej należy, między innymi:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Związku, a w okresach między posiedzeniami Zarządu, działanie z jego upoważnienia i w jego imieniu,
  b) reprezentowanie Związku na zewnątrz a szczególnie wobec Zarządów Firmy i Spółek wymienionych w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu oraz organizacji zawodowych i społecznych, instytucji państwowych
  c) realizowanie Uchwał Zarządu Związku oraz Walnego Zebrania Członków Związku,
  d) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach pracowniczych, wynikających ze stosunków pracy,
  e) podejmowanie bieżących decyzji w zakresie wykonania budżetu Związku,
  f) pełnienie funkcji wykonawczej i inicjującej wobec Członków Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, a także innych Zarządów Związku,
  g) realizowanie budżetu MOZ,
  h) współpraca z Przewodniczącymi: Zakładowych i Oddziałowych Organizacji Związkowych; Sekcji Związku.
 7. W razie wygaśnięcia – w rozumieniu § 20 niniejszego Statutu – mandatu:
  a)Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, jego obowiązki, zostają powierzone Wiceprzewodniczącemu,
  b)któregokolwiek z pozostałych Członków funkcyjnych Zarządu (MOZ), ich obowiązki zostają powierzone innym Członkom Zarządu (MOZ),w oparciu o Uchwałę podjętą przez pozostałych Członków Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. Tak podjęte Uchwały, obowiązują do czasu odbycia Walnego Zebrania Członków Związku i uzupełnienia składu.
 8. W sytuacji gdy skład Zarządu (MOZ) zmniejszy się poniżej 3 Członków, koniecznym jest przeprowadzenie, w okresie do 1- go miesiąca, wyborów uzupełniających.
 9. Za realizację statutowych obowiązków Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej odpowiada Przewodniczący Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU

§25

Do zadań Komisji Rewizyjnej Związku należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu MOZ Związku, zakładowych i oddziałowych Zarządów Związku oraz realizacji Uchwał organów związkowych, a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku.
 2. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków MOZ ZZPP KHW S.A) i IPG sprawozdań ze swej działalności.
 3. Ocena projektów preliminarzy budżetowych przedkładanych przez Zarządy oraz sprawozdań z realizacji budżetów, a także przekazywanie Zarządowi Międzyzakładowej Organizacji Związkowej uwag i wniosków w tym zakresie)
 4. W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.
 5. Wnioskuje o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.
 6. Wspomaga i koordynuje pracę Zakładowych Komisji Rewizyjnych Związku.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu MOZ lub Zarządów niższego szczebla, Komisja Rewizyjna Związku może:
  – wydawać zarządzenia naprawcze, które są obowiązujące dla tych Zarządów,
  – wystąpić do Zarządu MOZ o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku lub do pozostałych Zarządów o zwołanie Ogólnych Zakładowych Zebrań Członków Związku,
  – wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków Związku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku oraz do Ogólnych Zakładowych Zebrań Członków Związku o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna Związku:
  a) składa się z minimum 3 a maksymalnie z 10 członków Związku wybranych przez Walne Zebranie Członków,
  b) zostaje ukonstytuowany w wyborach wewnętrznych i wybiera ze swego grona: Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Członka)
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku winny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
 3. Komisja Rewizyjna Związku powołana przez I Walne Zebranie Członków Związku (w 2015 roku) pełni swoje obowiązki do zakończenia kadencji.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej i innych Zarządów Związku z głosem doradczym.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej i innych Zarządów w Związku.
 6. W razie wygaśnięcia – w rozumieniu § 20 niniejszego Statutu – mandatu:
  c)Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku, jego obowiązki, zostają powierzone Wiceprzewodniczącemu,
  d)któregokolwiek z pozostałych Członków funkcyjnych Komisji, ich obowiązki zostają powierzone innym Członkom Komisji,w oparciu o Uchwałę podjętą przez pozostałych Członków Komisji. Tak podjęte Uchwały, obowiązują do czasu odbycia Walnego Zebrania Członków Związku i uzupełnienia składu.
 7. W sytuacji gdy skład Komisji Rewizyjnej Związku zmniejszy się poniżej 3 Członków, koniecznym jest przeprowadzenie, w okresie do 1- go miesiąca, wyborów uzupełniających.
 8. Za realizację statutowych obowiązków Komisji Rewizyjnej Związku, odpowiada Przewodniczący Komisji.

ZAKŁADOWA (ODDZIAŁOWA) ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA

§ 27

 1. Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej może podjąć Uchwałę o utworzeniu:
  a) Zakładowej Organizacji Związkowej,
  b) Oddziałowej Organizacji Związkowej,
  c) Sekcje Związku, w skład których wchodzić będą członkowie Związku, zatrudnieni u pracodawców wyszczególnionych w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu.
 2. Najwyższą władzą związkową Zakładowej Organizacji Związkowej jest Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku.
 3. Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku wybiera członków Zakładowego Zarządu Związku (ZZZ) i Oddziałowego Zarządu Związku (OZZ) w głosowaniu tajnym.
 4. Ilość członków Zakładowego (Oddziałowego) Zarządu Związku ustala Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku i w zależności od liczebności członków tych struktur: Zakładowy Zarząd Związku może liczyć od 3 – 5 osób, a Oddziałowy Zarząd Związku może liczyć od 2 – 3 osób)

OGÓLNE ZAKŁADOWE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 28

 1. Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej zwołuje Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku i powiadamia członków Związku o terminie, regulaminie i porządku obrad co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą zebrania)
 2. Osoby zaproszone przez statutowe organy Zakładowej Organizacji Związkowej mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym.
 3. Ogólne Zakładowe Zebranie Członków obraduje co najmniej raz na dwa lata)
 4. Obradami Ogólnego Zakładowego Zebrania Członków Związku kieruje Przewodniczący, jego Zastępca lub inny Członek Zakładowego Zarządu Związku zgodnie z regulaminem obrad)
 5. Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 liczby członków Zakładowej Organizacji Związkowej.
 6. W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej niż 1/2 członków, zwołuje się Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Ogólne Zakładowe Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/4 liczby członków.
 7. W przypadku stwierdzenia na zwołanym w drugim terminie w powyższy sposób Ogólnym Zakładowym Zebraniu Członków Związku, mniejszej niż 1/4 liczby członków, odwołuje się Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku zwołane w drugim terminie i wyznacza się kolejny termin w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie) Zwołane w ten sposób Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/4 liczby członków.

§ 29

Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku:

 1. Uchwala regulamin obrad Ogólnego Zakładowe Zebrania Członków Związku.
 2. Uchwala regulamin działania Zakładowego Zarządu Związku (ZZZ).
 3. Uchwala regulamin działania Zakładowej Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustala program działania Zakładowej Organizacji Związkowej.
 5. Ustala skład liczbowy i zakres kompetencji Zakładowego Zarządu Związku oraz Zakładowej Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybiera i odwołuje członków Zakładowej Organizacji Związkowej (ZOZ) oraz członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej
 7. Zatwierdza budżet Zakładowej Organizacji Związkowej.
 8. Uchwala ordynację wyborczą do organów Zakładowej Organizacji Związkowej.
 9. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zakładowego Zarządu Związku oraz Zakładowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Na wniosek Zakładowej Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zakładowemu Zarządowi Związku absolutorium za okres kadencji.
 11. Decyduje o rozwiązaniu Zakładowej Organizacji Związkowej.
 12. Wybiera Członków Zakładowego Zarządu Związku, natomiast Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika ZOZ wybierają spośród swojego składu Członkowie Zakładowego Zarządu Związku.

§ 30

 1. Na mocy uchwały Zakładowego Zarządu Związku, Zakładowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Zakładowej Organizacji Związkowej,
  Zarząd zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Związku nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Związku, uwzględniający tematy zapisane we wniosku członków lub uchwale, Zakładowy Zarząd Związku, podaje do wiadomości członków Zakładowej Organizacji Związkowej nie później niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Związku i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku.

ZAKŁADOWY ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 31

 1. Zakładowy Zarząd Związku realizuje program oraz Uchwały i zadania określone przez Walne Zebranie Członków Związku oraz Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.
 2. Zakładowy Zarząd Związku składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku lub Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Związku.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zakładowy Zarząd Związku dokonuje wyboru Przewodniczącego i pozostałych osób funkcyjnych (Wiceprzewodniczącego / ych, Skarbnika i Sekretarza) oraz podziału między nimi zakresu zadań.
 4. Do zadań Zakładowego Zarządu Związku należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Związki i reprezentowanie interesów członków Zakładowej Organizacji Związkowej we wszystkich sprawach ich dotyczących,
  b) interweniowanie u pracodawców w sprawach skarg i postulatów pracowniczych,
  c) kontrola przestrzegania przez Kierownictwa zakładów pracy przepisów Kodeksu Pracy, postanowień Układów Zbiorowych i Regulaminów Pracy oraz współpraca w tym zakresie z SIP,
  d) sprawowanie kontroli nad prawidłowym stosowaniem norm pracy i płacy w zakładach,
  e) troszczenie się o zaspakajanie potrzeb socjalno-bytowych i kulturalno-oświatowych pracowników,
  f) koordynacja działalności Oddziałów i Sekcji Związkowych oraz pomoc w pracy związkowej Przewodniczącym Oddziałów i Sekcji,
  g) zajmowanie stanowiska w sprawach pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w przepisach do wyłącznej kompetencji Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej i podejmowanie interwencji w koniecznym zakresie,
  h) wnioskowanie i opiniowanie do Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej o pomoc finansową i materialną (w sprawach losowych) dla swoich członków,
  i) wyrażanie stanowiska w sprawach przeszeregowań, wynagrodzeń, premii, odznaczeń, awansów i innych sprawach dotyczących pracowników w swoich zakładach pracy,
  j) realizowanie zadań Zakładowej Organizacji we współdziałaniu z aktywem związkowym,
  k) wspólnie ze Społecznym Inspektorem Pracy zakładu dbanie o przestrzeganie warunków BHP w miejscach pracy,
  l) zwoływanie raz w roku Ogólnego Zakładowego Zebrania Członków celem złożenia sprawozdania ze swej działalności przed swoimi członkami (sprawozdanie to, Zakładowy Zarząd przesyła do Zarządu MOZ Związku), z podaniem do wiadomości członków Zakładowej Organizacji Związku terminu i porządku obrad,
  ł) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Związku oraz Ogólnego Zakładowego Zebrania Członków Związku,
  m) podejmowanie pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie przyjęcia do Zakładowej Organizacji Związku nowego członka,
  n)uzgadnianie z kierownictwami zakładów pracy:
  – zasad gospodarowania funduszem socjalnym oraz wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,
  – regulaminów pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkich zmian w tym zakresie,
  o) współdziałanie z kierownictwami zakładów pracy przy ustalaniu rozkładu czasu pracy, zakresu czynności, planów urlopów, itp.,
  p) organizowanie, przy udziale Zarządu MOZ, działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych w przypadku sporów zbiorowych,
  r) współpraca ze związkami zawodowymi na terenie zakładów pracy.
 5. Zakładowy Zarząd Związku organizuje swoje posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące)
 6. W przypadku dobrowolnego ustąpienia Przewodniczącego Zakładowego Zarządu Związku, w trakcie trwania jego kadencji, Zarząd wybiera spośród siebie p.o. Przewodniczącego Związku, który ma wszelkie kompetencje Przewodniczącego i pełni tę funkcję do czasu najbliższego Ogólnego Zakładowego Zebrania Członków Związku.
 7. Do reprezentowania Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej upoważniony jest Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
 8. W posiedzeniach Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
 9.  W razie wygaśnięcia – w rozumieniu § 20 niniejszego Statutu – mandatu:
  a) Przewodniczącego Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej, jego obowiązki, zostają powierzone Wiceprzewodniczącemu,
  b) któregokolwiek z pozostałych Członków funkcyjnych Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej, ich obowiązki zostają powierzone innym Członkom tego Zarządu,w oparciu o Uchwałę podjętą przez pozostałych Członków Zarządu. Tak podjęte Uchwały, obowiązują do czasu odbycia Ogólnego Zakładowego Zebrania Członków Związku i uzupełnienia składu.
 10. W sytuacji gdy skład Zarządu ZOZ zmniejszy się poniżej 3 Członków, koniecznym jest przeprowadzenie, w okresie do 1- go miesiąca, wyborów uzupełniających.
 11. Za realizację statutowych obowiązków Zarządu ZOZ, odpowiada Przewodniczący Zarządu.

ZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 32

 1. Zakładowa Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 – 5 członków Związku wybranych przez Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku.
 2. Ilość członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej Związku może ulec zmianie w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Ogólne Zakładowe Zebranie Członków Związku.

§ 33

 1. Zakładowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza)
 2. Członkowie Zakładowej Komisji nie mogą być członkami Zarządów Związku.
 3. Posiedzenia Zakładowej Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
 4. Do zadań Zakładowej Komisji Rewizyjnej należy:
  – kontrolowanie:
  a) działalności Zakładowego Zarządu,
  b) realizacji uchwał wszystkich organów Związku oraz gospodarki finansowej i majątkowej Związku przez Zakładowy Zarząd,
  – przedkładanie Ogólnemu Zakładowemu Zebraniu Członków Związku:
  a) sprawozdań ze swej działalności,
  b) wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zakładowemu Zarządowi.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zakładowego Zarządu, Zakładowa Komisja Rewizyjna może:
  – wydawać zarządzenia naprawcze, które są obowiązujące dla Zakładowego Zarządu,
  – wystąpić do Zakładowego Zarządu o zwołanie Ogólnego Zakładowego Zebrania Członków Związku,
  – wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków Związku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków.
 6. W razie wygaśnięcia – w rozumieniu § 20 niniejszego Statutu – mandatu:
  c) Przewodniczącego Zakładowej Komisji Rewizyjnej, jego obowiązki, zostają powierzone Wiceprzewodniczącemu,
  d) któregokolwiek z pozostałych Członków funkcyjnych Zakładowej Komisji Rewizyjnej, ich obowiązki zostają powierzone innym Członkom tej Komisji,w oparciu o Uchwałę podjętą przez pozostałych Członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej Tak podjęte Uchwały, obowiązują do czasu odbycia Ogólnego Zakładowego Zebrania Członków Związku i uzupełnienia składu.
 7. W sytuacji gdy skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej 3 Członków, koniecznym jest przeprowadzenie, w okresie do 1- go miesiąca, wyborów uzupełniających.
 8. Za realizację statutowych obowiązków Zakładowej Komisji Rewizyjnej, odpowiada jej Przewodniczący.

ODDZIAŁOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA

§ 34

 1. Na czele Oddziałowej Organizacji Związkowej (OOZ), powstałej u pracodawców, objętych działaniem Związku, stoi Oddziałowy Przewodniczący Związku – wybierany w głosowaniu tajnym przez Członków Oddziałowego Zarządu Związku.
 2. Oddziałowy Przewodniczący Związku:
  a) reprezentuje interesy Oddziału Związku wobec bezpośredniego Kierownictwa zakładu pracy, w którym OOZ powstała,
  b) realizuje – pod kierunkiem Międzyzakładowego Zarządu Związku, podstawowe zadania Związku, a w szczególności:
  – kieruje całokształtem działalności Oddziału przy współudziale aktywu związkowego danego zakładu,
  – kontroluje przestrzeganie postanowień Układów Zbiorowych i Kodeksu Pracy przez kierownictwa zakładów pracy,
  – opiniuje wnioski we wszystkich sprawach dotyczących pracowników swojego Oddziału, a w szczególności przeszeregowań wynagrodzenia, premiowania, odznaczeń, awansów, itp.
  – organizuje okresowe zebrania Oddziału Związku,
  – troszczy się o stałą poprawę bezpieczeństwa warunków pracy, współpracuje w tym zakresie z SIP,
  – występuje o pomoc finansową i materialną (w sprawach losowych), do Zarządu MOZ Związku, dla swoich członków,
  – w uzgodnieniu z Zarządem MOZ Związku:
  a) uzgadniania z kierownictwami zakładów pracy: zasad gospodarowania funduszem socjalnym oraz wynagrodzeń i nadzoruje sposobu ich realizacji,
  b) opiniuje regulaminy pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkie zmiany w tym zakresie)

SEKCJA ZWIĄZKU

§ 35

 1. Na czele Sekcji Związku stoi Przewodniczący Sekcji, który jest wybierany przez pracowników, członków Związku zatrudnionych u pracodawcy.
 2. Przewodniczący Sekcji:
  a) realizuje program Związku i wykonuje wszystkie zadania dotyczące obrony interesów pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w którym Sekcja funkcjonuje,
  b) kieruje bieżącą pracą Sekcji i reprezentuje Związek wobec pracodawcy,
  c) ma prawo korzystać z pomocy Zarządu MOZ lub Zakładowego Zarządu Związku, we wszystkich sprawach wchodzących w zakres działalność Związków Zawodowych.
  d) odpowiada przed Zarządem MOZ za realizację nałożonych na Sekcję zadań i składa sprawozdanie z ich wykonania raz na kwartał.
 3. W razie czasowej niezdolności do pracy Przewodniczącego Sekcji, zastępować go może upoważniony przez niego członek Sekcji lub upoważniony przez Zarząd MOZ członek innego Zarządu.
Rozdział V

MAJĄTEK ZWIĄZKU I REPREZENTACJA ZWIĄZKU.

§36

 1. Majątek Związku powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) z dotacji, darowizn i zapisów,
  c) z dochodu organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez Związek innej działalności statutowej,
  d) z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Związek Zawodowy,i służy do realizacji oraz finansowania działalności i zadań statutowych.
 2. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające w imieniu i z upoważnienia Związku.
 3. Do składania skutecznych oświadczeń woli:
  a) w sprawach majątkowych Związku uprawnieni są: Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku lub Wiceprzewodniczący Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku, łącznie ze Skarbnikiem Związku,
  b) wymagane jest łączne działanie dwóch osób Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku.
 4. W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków Związku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku.
 5. Do reprezentowania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku, uprawniony jest Zarząd (MOZ) w imieniu, którego występuje Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku lub osoba upoważniona przez Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej na wniosek Przewodniczącego.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

§37

 1. Walne Zebranie Członków Związku ustala wysokość składki członkowskiej oraz formę jej płatności na konto Związku
 2. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.
 3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§38

 1. Działalność finansowa Związku i Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej realizowana jest na podstawie prognozowanego budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Związku na okres 2 lat.
 2. Działalność finansowa MOZ ZZPP i IPG (i wszystkich jednostek wewnętrznych Związku) jest prowadzona w oparciu o posiadane środki finansowe, nad którymi pieczę sprawuje Zarząd MOZ.

§39

Sprawozdanie Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku z wykonania budżetów zatwierdza Walne Zebranie Członków Związku.

Rozdział VI

SPORY ZBIOROWE

§40

 1. Spory zbiorowe mogą być prowadzone przez Związek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa)
 2. W razie sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo organizowania strajku.
 3. Strajk traktuje się jako środek ostateczny w rozwiązywaniu sporów.
 4. Kierowanie strajkiem należy do zakresu działań Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.
 5. Spory z pracodawcami lub administracją państwową winny być rozpatrywane w drodze negocjacji, a gdy te działania nie dadzą rezultatów, Związek może podjąć akcję protestacyjną do strajku włącznie)
 6. Strajk może być strajkiem ostrzegawczym lub strajkiem właściwym:
  a) w przypadku gdy okoliczności na to zezwalają, strajk właściwy można poprzedzić strajkiem ostrzegawczym,
  b) strajk właściwy trwa do chwili gdy odpowiednie władze ogłoszą jego zakończenie)
 7. Zakończenie strajku może być przedmiotem porozumienia z pracodawcą lub władzami państwowymi.
 8. Strajk zakładowy ogłasza Zakładowa Organizacja Związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.
 9. Strajk wielozakładowy ogłasza Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników.
 10. Próby zastosowania przez pracodawców represji w stosunku do władz Związku i uniemożliwianie im tą drogą podjęcia stosownej decyzji, upoważnia załogę zakładów do podjęcia natychmiastowej akcji strajkowej.
 11. W przypadku gdy ogłoszenie strajku w jednym zakładzie nie przyniesie rezultatu, władze związkowe, mogą ogłosić strajk solidarnościowy.
 12. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do pracowników zakładów, którzy z uwagi na pełnione funkcje nie mogą strajkować. Dla poparcia ich żądań może być ogłoszony strajk solidarnościowy.
Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§41

Zmiany:
a) w niniejszym Statucie,
b) niniejszego Statutu,

mogą być dokonane i zatwierdzane Uchwałą Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku, a Uchwała taka musi być podjęta większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

§42

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.
 2. Likwidacja Związku może nastąpić:
  a) gdy liczba członków zmniejszy się poniżej 10 przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
  b) na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
 3. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna Związku powołana przez ostatnie Walne Zebranie Członków Związku.
 4. Cały majątek Związku Zawodowego zostaje przekazany zgodnie z decyzją podjętą przez ostatnie Walne Zebranie Członków Związku.
 5. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie we właściwym sądzie)

§43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz inne przepisy prawne dotyczące działalności organizacji związkowych.

§44

 1. Interpretacja postanowień niniejszego Statutu należy do Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku.
 2. Sprawy dotyczące Związku i jego działalności, nieregulowane w niniejszym Statucie rozstrzyga Walne Zebranie Członków Związku.

§45

 1. Po wygaśnięciu kadencji etatowi członkowie Związku zobowiązani są do powrotu na poprzednie miejsce pracy lub na stanowiska równorzędne)
 2. Ustępujący władze organów Związku zobowiązane są przekazać dokumentację i majątek Związku nowo wybranym władzom w obecności Komisji Rewizyjnej w terminie do 14-tu dni kalendarzowych licząc od dnia ich wyboru.

 

Niniejszy Statut Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Innych Podmiotów Gospodarczych, został przyjęty przez Walne Zebranie Członków Związku, uchwałą Nr 5/2018 w dniu 17 kwietnia 2018 r. oraz zarejestrowany w KRS w dniu 24.07.2018r. zgodnie z Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Sygnatura sprawy: KA.VIII NS-REJ.KRS/15105/18/493.

Za Zarząd Związku:
Przewodniczący – Roman WANIEK
Wiceprzewodniczący – Bartosz PAŁKA